Make your own free website on Tripod.com

Modeli

UNIVERZITET U BEOGRADU

EKONOMSKI FAKULTET

 

 PRIMENA PROGRAMA QUATTRO PRO

U POSLOVNOJ PRAKSI

 

 Mentor: Prof. dr Rade Stankić

Kandidat: Slobodan Adžić, dipl. oec.

 

 Beograd, 1994.

 

 


 

 

Sadržaj:

 

 

1. MOGUĆNOSTI I PRIMENA PROGRAMA QUATTRO PRO

1.1. POSLOVNA PRIMENA KOMPJUTERA

1.2. PAKET QUATTRO PRO

1.2.1. HARDVERSKA OSNOVA

 2. UPOTREBA RADNIH TABELA - PRIMER IZ POSLOVNE PRAKSE "DUGE"

2.1. RAD NA CENAMA

 3. OSTALE MOGUĆNOSTI QUATTRO PRO NA PRAKTIČNIM POSLOVNIM PRIMERIMA

3.1. MENI GRAPH

3.2. DATABASE

 4. LITERATURA

 

 

 


 

 

 

1. MOGUĆNOSTI I PRIMENA PROGRAMA QUATTRO PRO

 

1.1. POSLOVNA PRIMENA KOMPJUTERA

 

Kada se govori o poslovnoj primeni kompjutera, obično se misli na automatizaciju i kompjutersko vođenje onih poslova koji ne zahtevaju stalne odluke i prisustvo čoveka pri njihovom radu, već samo jednoobraznu obradu podataka. Međutim, danas je, zahvaljujući pre svega razvoju softvera, veoma prošireno polje primene računara u poslovnom svetu, tako da je rad u mnogim firmama bez kompjutera postao prosto nemoguć.

U razvoju poslovno orijentisanog softvera svojevremeno je nastao problem uskog područja primene pojedinih aplikacija. Proizvođači softvera su bili zauzeti razvojem specijalizovanih paketa koje na kraju nisu mogli nikome da prodaju osim naručiocu. Javila se potreba za široko primenjenim aplikacijama koje bi svaki korisnik mogao prilagoditi sopstvenim potrebama i zahtevima. Velika rasrostranjenost PC računara je omogućila da svaki korisnik pored sebe na stolu ima dovoljno moćan uređaj pomoću koga je, uz primenu odgovarajućeg softvera, u stanju, ne samo da ubrza, već i kvalitativno poboljša rad.

Prvi koraci u razvoju softvera sa nastankom PC računara (IBM-ova PC serija se pojavila početkom '80.-tih) išli su u pravcu integrisanih paketa. Cilj je bio da korisnik kupovinom jedne takve aplikacije dobije mogućnost da na računaru izvršava većinu operacija neophodnih poslovnom čoveku. Paketi su obuhvtali, u najvećem broju slučajeva, podceline za obradu teksta, radne tabele i obradu baze podataka, dok je razvoj hardvera omogućio još jedno polje primene - poslovnu grafiku.

Povećanjem zahteva korisnika rasle su mogućnosti programa. Povećanjem mogućnosti rastao je i obim pojedinih podcelina integrisanih paketa, tako da je integrisanost počela da biva ograničavajući faktor. Rešenje se, kako to obično biva, našlo na sredini. Pokazalo se da je najbolja kombinacija integrisanost programa za obradu radnih tabela, baza podataka i poslovne grafike, kakva je i koncepcija programa Quattro Pro. Tekst procesori su se, zbog povećanih zahteva tržišta za obradom teksta i u druge svrhe (poslovna pisma, dokumenti, skripte, desk publishing itd.), izdvojili kao posebni paketi.

 

1.2. PAKET QUATTRO PRO

 

Program QUATTRO je sastavljen 1987. godine u firmi Borland International Inc., i smatra se najboljim na tržištu, a svakako je i najprodavaniji (godišnje se proda oko milion originalnih kopija). U ovom radu korištena je trenutno najrasprostranjenija verzija na tržištu - 3.0, međutim na našem tržištu se može naći i verzija 4.0, kao i QPW, prva Windows verzija programa QUATTRO. U stručnim časopisima je objavljeno da je Borland izbacio i verziju 5.0 za DOS.

Tabelarna izračunavanja predstavljaju osnovu ovog programa, i program duguje svoju rasprostranjenost upravo zahvaljujući efikasnosti i lakoći rada u tabelama. Danas se, praktično, i ne može zamisliti funkcionisanje moderne firme bez korišćenja moderne firme bez korišćenja tabelarnih kalkulatora u vođenju poslovanja i praćenju ekonomskih transakcija i finansijske situacije. Tabela, koju nudi QUATTRO, se sastoji od 8.192 reda i 252 kolone, što čini 2.097.152 pozicije.

Formiranje i obrada baza podataka su jedine funkcije čak i celih računarskih centara i kompletnih programskih paketa. QUATTRO PRO omogućuje sve osnovne operacije u procesu formiranja, manipulacije i održavanja baza podataka.

Poslovna grafika i prezentacije čine osnovu modernog marketinga. QUATTRO PRO poseduje sve neophodne mogućnosti za kreiranje prezentacionih grafikona, prikazivanje serije slajdova, korišćenje zvučnih efekata itd.

Na tržištu postoje i moćniji (specijalizovani) programi za pojedine oblasti poslovne primene koju omogućava QUATTRO, ali integrisanost sva tri elementa u jedan program često bude od presudne važnosti. Posebno u današnje vreme, jer, razvojem hardvera i pojavom novih grafičkih interfejsa i operativnih sistema (Microsoftov WINDOWS NT i IBMov OS/2) koji omogućavaju istovremeno izvršavanje programa, kao i dinamičku razmenu podataka među programima koji se istovremeno izvršavaju, pojam integrisanosti dobija potpuno novi smisao i praktično uključuje sve programe koji se koriste pod tim operativnim sistemima.

 

1.2.1. HARDVERSKA OSNOVA

 

Da bi se koristio QUATTRO PRO, potrebna je sledeća hardverska oprema:

1. Računar IBM XT, AT, PS/2 ili potpuno kompatibilan, preporučuje se 386 i bolji;

2. Minimum 512 K RAM memorije, preporučuje se 640 K;

3. DOS verzija 2.0 ili kasnija, preporučuje se 5.0 ili 6.0;

4. Minimum 4 K prostora na hard-disku za instalaciju + dodatni prostor za podatke;

5. Grafička kartica (HGC, EGA, VGA ili CGA);

6. Štampač, preporučuje se laserski.

Sledeći uređaji nisu obavezni, ali QUATTRO PRO će iskoristiti prednosti koje oni pružaju:

1. "Proširena" (EMS) memorija;

2. Miš;

3. Matematički koprocesor.

 

 

2. UPOTREBA RADNIH TABELA - PRIMER IZ POSLOVNE PRAKSE "DUGE"

 

Do kompjuterizacije poslovanja u Odeljenju uvoza "DUGE" IBL DD, planske cene uvoznih sirovina preračunavale su se "ručno". Do cene se dolazilo tako što se neto devizna cena množila sa kursom marke, a zatim su se na nju dodavali ostali zavisni troškovi: prevoz (u fiksnom iznosu), usluga kanala (u %), usluga špeditera (u %) i carina (neto devizna cena x % carine x zvaničan kurs valuta po kursu NBJ). Na ceo dobijeni iznos dodavao se određeni procenat za finansiranje i dolazilo se do planske kalkulacije uvozne sirovine. S obzirom da obim poslova nije uvek dozvoljavao da se svaki put preračunavaju cene pojedinačno, tražen je procenat, pomoću koga su dizane sve cene, tako da je vremenom moglo da dođe do odstupanja, koja su se na kraju prelivala i na prodajne cene. Na početku uvođenja kompjutera posao je bio samo otežan - QUATTRO se nije koristio, cene su se i dalje preračunavale ručno, ali su se potom tekst-editorom unosile u kompjuter, da bi se odštampale, što je vremenski samo produžavalo posao. Bio je potreban i po ceo radni dan da bi se uradile cene. Zamah inflacije je učinio to da se ovaj dosadni posao morao raditi sve češće i češće...

Prilikom upoznavanja sa QUATTROM odmah se javila ideja da se cene prenesu u njega. Opcijom Tools / Import / ASCII Text File importovane su cene iz editora, a opcijom Tools / Parse tekst prilagođen u oblik potreban za QUATTRO PRO. Time je dobijeno i da Izveštaj o promeni planskih cena ostane u istom obliku kao što je i bio, a ne samo ušteda vremena za unos podataka.

 

Slika br. 1: EKRAN PROGRAMA QUATTRO PRO

 

Tada su se podaci menjali, i to tako što su se, umesto numeričkih podataka, u ćelije unosile formule (aritmetičke operacije) i funkcije (složenije matematičke operacije sa sadržajima pojedinih ćelija ili brojevima). Tabela može u svojim ćelijama da sadrži formule koje nalažu programu da izvrši određene operacije. Promenljivi parametri tih formula se mogu nalaziti u drugim ćelijama (npr. formula koja sabira vrednosti 2 ili više ćelija), mogu biti rezultati izračunavanja drugih formula, a čak se mogu nalaziti i u drugim tabelama. Ako se u nekoj ćeliji, na koju se poziva određena formula ili funkcija, napravi izmena, program automatski vrši korekciju svih ostalih ćelija. To je zbog toga što QUATTRO uvek pamti pravi sadržaj ćelije (formula), a ne vrednost koja se prikazuje na ekranu ili štampaču (rezultat izračunavanja formule). Niz zavisnosti između formula je neograničen.

Formule koje se koriste su:

1. (4+16) - i ovo je formula.

2. (A1+A5) - smešta zbir ćelija A1 i A5 u željenu ćeliju.

3. (C3*2,37) - vrednost iz ćelije C3 množi sa brojem 2,37.

4. (B3*$D$3) - množi vrednosti ćelija B3 i D3. Međutim, u ovom slučaju kod ćelije D3 prepoznajemo da se radi o apsolutnoj adresi, za razliku od ćelije B3, kod koje se radi o relativnoj adresi. Zbog čega? QUATTRO ima mogućnost kopiranja formula. Ako bismo gornju formulu kopirali u red J, na primer, formula bi se promenila i glasila bi (J3*$D$3). Znači, množila bi vrednosti iz ćelija J3 i D3.

QUATTRO ima u sebi preko 110 funkcija. Najčešće je korišćena ŽSUM(A3..A17), koja označava da se u određenu ćeliju smesti zbir iz ćelija A1+A2+...+A17. U programu se može dobiti meni funkcija na ekranu pritiskom na tastere <Alt><F3>.

 

2.1. RAD NA CENAMA

 

Rad na cenama je mogao da oduzme mnogo više vremena, da nije bila urađena osnovna pripremna radnja - definisanje cilja i način njegovog ostvarenja. Cilj je bio da se rad na cenama svede na najveću moguću meru. Formule su definisane prema tom cilju, i on je ostvaren u potpunosti. Danas rad na cenama zahteva negde oko 1 minuta vremena, i oko 5 minuta je potrebno da se odštampa. Unosi se samo:

1. Kurs DEM na tržištu za preduzeća;

2. Zvaničan kurs za 6 korišćenih valuta, koji često NBJ ne menja dosta dugo;

3. Daje se komanda, u vidu makroa, za štampu.

To je urađeno na sledeći način: u vrhu tabele nalazi se ćelija gde se ukucava datum izmene podataka, što je važno ako se cene ne štampaju istog dana kada se menjaju, a da bi se mogao proveriti kurs naknadno. Desno od njih nalaze se kursevi i odnos valuta. Ukucava se obračunski kurs za DEM i zvanični kursevi valuta, a ostali obračunski kursevi se dobijaju tako što program prvo nađe odnose između kurseva po zvaničnoj listi, a zatim stavlja u odnos obračunski kurs DEM prema njima. Takođe se izračunava i prevoz, koji se dobija množenjem kursa DEM sa fiksnim iznosom.

Sada prelazimo na cene. Po izradi zaglavlja (što je važno zbog štampe), redom se upisuje:

1. Šifra sirovine: Važna je zbog evidencije sirovina za proizvodnju, u konkretnom primeru nema ulogu.

2. Naziv sirovine.

3. Valuta.

4. Devizna cena: cena po kojoj je nabavljena sirovina, a po valuti iz prošle kolone. Promenom cena dobavljača menja se cena u ovoj ćeliji.

5. Planska cena: cena u dinarima zbog koje se sve i radi. Ona se kopira iz poslednje kolone zbog zakonskih propisa o postojanju ili nepostojanju para kod dinara. U poslednjoj koloni cena je na 2 decimale. Broj decimala se formatizuje programom, ali to ne utiče na tačnost računanja. QUATTRO računa na 16 decimala i automatski zaokružuje broj na željeni broj decimala u ćeliji, odn. koloni.

6. Stopa carine.

7. Tarifni broj za carinjenje. Nema ulogu u izračunavanju cena, ali ga je zgodno imati na papiru uz sirovinu zbog drugih poslova.

8. Režim uvoza. Isto kao i pod 7.

9. Cena u DEM. To je cena na fco DUGA, koja se dobija kada se planska cena u dinarima podeli sa kursom DEM. Pri hiperinflaciji jedina cena koja je podobna za obračun.

10. Obračunski kurs: kurs po kojoj se računa cena, kopiran sa apsolutnom adresom iz predzaglavlja tabele.

11. Prevoz: u predzaglavlju izračunat, ubačen i ovde radi preglednosti i dodatne kontrole pri radu.

12. Usluga kanala: prva komplikovanija formula. Množi se neto devizna cena sa obračunskim kursom za valutu, i rezultat se povećava za određeni procenat za uslugu kanala - prelazak robe preko granice u zemlji pod sankcijama.

13. Carinski kurs: isto kao i pod 10, kopira se zvaničan kurs.

14. Carina: dobija se tako što se neto devizna cena množi sa carinskim (zvaničnim) kursom i na to se obračunava procenat carine.

15. Špedicija: iznos koji se daje za uslugu domaćem špediteru zbog staranja o robi od granice do DUGE, uključivši i uslugu posredovanja pri carinjenju robe. Dobija se tako što se obračuna procentat, regulisan Ugovorom, na vrednost dobijenu množenjem neto devizne cene sa obračunskim kursom.

16. Planska cena. Zbir kolona usluga kanala, prevoz, carina i špedicija množi se sa 1,određeni%, procenat označava uslugu finansiranja, koji se ugrađuje u plansku cenu zbog plaćanja unapred za robu i sve ostale usluge.

Na kraju tabele kopira se predzaglavlje, da bi se na kraju Izveštaja imala i informacija o kursevima za obračun.

Tako spremljen izveštaj daje se na štampač. Štampa se na matričnom štampaču u draft režimu štampe, da bi se odštampalo što brže. Pre štampanja se moraju uraditi određene pripremne radnje u meniju Print.

Pre svega mora se odrediti blok koji se štampa, u našem slučaju od A19 do K53. Zatim smo odredili tekst zaglavlja koji će se, zbog preglednosti, štampati na svakoj strani.

  

Slika br. 2: KOMANDA Print / Heading / Top Heading

 

Takođe smo odredili i tekst koji će da se kuca na vrhu (datum - funkcija Ž / PLANSKE CENE UVOZNIH SIROVINA / strana broj - funkcija #) i dnu svake strane (DUGA IBL DD / Odeljenje uvoza), korišćenjem komande Print / Layout / Header i Print / Layout / Footer.

 

Slika br. 3: UNOŠENJE HEADERA i FOOTERA

 

Na kraju je i napravljen makro komanda (niz komandi, koje su zabeležene i koje se reprodukuju pritiskom na nekoliko tastera), koja se poziva pritiskom na tastere <Att><B>, kojom se štampa Izveštaj automatski u 3 kopije, sa već opisanim opcijama.

 

Slika br. 4: MAKRO

 

Ovaj način računanja cena, osim neverovatnog ubrzanja, doneo je još 2 pogodnosti:

1. Već opisanu cenu na fco DUGA u DEM.

2. Mogućnost da se, na osnovu tabele planskih cena, radi i Vrednost lagera uvoznih sirovina, koji je dobijen tako što se cena fco DUGA u DEM množi sa stanjem na lageru sirovina, te se dobija vrednost lagera ukupno i respektivno po sirovinama. Deljenjem ukupne vrednosti sa ukupnom količinom dobija se srednja cena asortimana, pokazatelj vrlo značajan za poslovne analize.

 

 

3. OSTALE MOGUĆNOSTI QUATTRO PRO NA PRAKTIČNIM POSLOVNIM PRIMERIMA

 

Osnovni cilj ovog rada jeste da pokaže upotrebu programskog paketa QUATTRO PRO na poslovnom primeru koji se zaista koristi u praksi, i to je već obrađeno. Pošto se u mom poslu ne koriste ostale mogućnosti programa QUATTRO PRO, one će biti samo ukratko iznesene.

 

3.1. MENI GRAPH

 

Da bi se objasnila grafika u programu QUATTRO PRO, poslužio je Lager sirovina (prilog br. 4), iako on nije indikativan kao pravi poslovni primer, jer se, kao takav, ne radi u DUGI.

Na osnovu tabele urađena su 3 grafikona:

1. LAGER SIROVINA PO VREDNOSTI;

2. LAGER SIROVINA PO KOLIČINI; i

3. LAGER SIROVINA VREDNOST / KOLIČINA.

 

Slika br. 5: OBLICI GRAFIKONA U QUATTRO PRO

 

Ovakvi grafikoni vrlo su omiljeni od strane vrhovne uprave pri podnošenju raznih izveštaja, i treba ih zbog njihove preglednosti i jednostavnosti, često koristiti.

 

Slika br 6: PARAMETRI ZA ODREĐIVANJE SLIDE- SHOW-a

 

Interesantna je i mogućnost QUATTRA za prezentaciju grafike na predavanjima. Potrebno je imati veliki ekran (ili mogućnost prenosa sa ekrana na pano, tzv. top), urađene grafikone i poznavanje komande Graph / Name / Slide.

  

3.2. DATABASE

 

Imena, adrese, brojevi telefona, imena gradova, država, stanovništvo, imena firmi - sve su to podaci. Kada se srodni podaci smeste u neki logičan poredak i kada tako složeni nose neku korisnu informaciju, onda ti podaci čine bazu podataka. Baza podataka, dakle, predstavlja organizovani skup informacija.

 

Slika br. 7: SORTIRANJE DATABAZE KOMANDOM Database / Sort / Go

 

Databaze same po sebi ništa ničemu ne služe. Nad njima se obavljaju razne korisne operacije, kojima se povećava njihova preglednost i upotrebljivost. Neke od najosnovnijih operacija su: sortiranje, izdvajanje podataka sa zajedničkom karakteristikom, korišćenje za vođenje evidencije, adresiranje pisama ili pozivnica i sl.

Pokazana je baza podataka na osnovu Lagera sirovina, sirovine su sortirane po količini, počevši od onih koje su deficitarne na lageru, pa do onih koje su suficitarne. Za detaljniju analizu bio bi potreban, naravno, i plan proizvodnje sa specifikacijom potrebnih sirovina.

U odnosu na druge, specijalizovane, programe za obradu baza podataka QUATTRO PRO ima skromne mogućnosti, tako da mu je primena u praksi kod databaza relativno slabija.

 

 

 


 

 

 

Literatura:

 

 

1. Lazić Ranko i Milenković Nenad

QUATTRO PRO

Tehnička knjiga, Beograd, 1992.

 

2. Pantić Dragan

PRIMENA PROGRAMA QUATTRO NA PERSONALNIM RAČUNARIMA

Institut za nuklearne nauke "Boris Kidrič", Vinča, 1990.

 

3. Simpson Alan, Wolf Douglas J.

ABC PROGRAMA QUATTRO PRO

Mikro knjiga, Beograd, 1991.

 

Home Up